Servicii

Drept bancar
Drept imobiliar
Dreptul muncii
Drept comercial şi societar
Drept administrativ
Cedo
Imigraţie
Drept penal
Proprietate intelectuală
Achizitii publice
Insolvenţă
Dreptul familiei
Legislaţia asigurărilor
Drept civil
Drept bancar

Consultanță juridică, asistență și/sau reprezentarea clienților, atât instituții bancare, pe de o parte, cât și persoane fizice și juridice pe de altă parte, în legătură cu:

■     încheierea și executarea contractelor de creditare;

■     deciziile de finanțare ale societăților comerciale;

■     analizarea clauzelor abuzive din perspectiva dreptului consumatorului;

■     redactarea cererilor de sesizare a Autorității Naționale a Protecției Consumatorului;

■     litigii ce au că obiect constatarea clauzelor abuzive în contractele de credit încheiate cu consumatorii.

Drept imobiliar

Consultanță juridică, asistență și/sau reprezentarea clienților, în față autorităților statului și în față instanțelor de judecată, în legătură cu:

■ operațiunile de vânzare sau cumpărare a imobilelor;

■ analiză situației juridice a proprietăților și redactarea rapoartelor de due diligence sau memoriilor cu privire la imobilul ce urmează a fi tranzacționat;

■ redactarea antecontractelor, contractelor de vânzare-cumpărare, de închiriere sau ipotecă și asistarea în față notarului public la semnare;

■ obținerea de documente sau informații referitoare la proprietatea în cauza;

■ obținerea documentației cadastrale, a încheierii de intabulare, deschiderea și/sau modificarea de rol fiscal;

■ orice alte formalități în legătură cu încheierea tranzacțiilor;

■ orice aspect sau conflict născut din raporturi locative sau de urbanism și disciplină în construcții;

■ dreptul de proprietate și orice alte drepturi reale;

■ redactarea de cereri, memorii și acțiuni în revendicare a imobilelor naționalizate sau în constatarea dreptului de proprietate;

■ drepturi succesorale;

■ rezoluțiunea contractelor de vânzare cumpărare.

Dreptul muncii

Consultanță juridică, asistență și/sau reprezentarea societăților comerciale, a sindicatelor și persoanelor fizice, în legătură cu:

■ redactarea, negocierea și încheierea contractelor individuale și colective de muncă;

■ procedurile specifice de concediere;

■ elaborarea de opinii cu privire la diverse aspecte ce își au izvorul în relațiile de muncă;

■ litigiile de dreptul muncii;

■ respectarea egalității de șanse și eliminarea discriminării sub toate formele ei.

Drept comercial şi societar

Consultanță juridică, asistență și/sau reprezentarea clienților în cadrul diverselor proceduri specifice cu privire la societățile comerciale și organizațiile non-profit, în legătură cu:

■ înființarea societăților comerciale și a organizațiilor non-profit, redactarea actelor constitutive, acordurilor acționarilor/asociaților, elaborarea de modificări ale documentelor constitutive;

■ fuziuni, divizări, dizolvari și achiziții;

■ obținerea autorizării sau licenței de funcționare în cele mai diverse domenii;

■ negocieri în ceea ce privește diverse operațiuni de achiziție, servicii integrate de consultanță în vederea administrării societăților comerciale indiferent de activitățile desfășurate prin colaborarea cu societăți de consultanță în domeniul optimizării fiscale, contabilității și al managementului afacerilor;

■ redactarea și negocierea contractelor comerciale;

■ prezența în față notarilor publici precum și a oricărei instituții publice și/sau private;

■ procedura concilierii directe și orice tip de litigii comerciale, în toate fazele procesuale, în față instanțelor de drept comun sau în față instanțelor arbitrale, implicând elaborarea tuturor documentelor necesare, pregătirea și urmărirea strategiilor și apararilor precum și în faza de executare silită;

■ litigii având că obiect procedura de insolvență, reglementată de Legea nr. 85/2006, prin redactarea cererilor pentru deschiderea procedurii de insolvență, a contestațiilor și pregătirea strategiei de apărare împotriva cererilor de deschidere a procedurii în cadrul și pe toată durata procedurii de insolvență, reprezentarea în adunarea sau comitetul creditorilor;

■ elaborarea și implementarea unei strategii eficiente de management al recuperării creanțelor precum și inițierea și promovarea negocierilor având că obiect reeșalonarea datoriilor pe care societatea le are către creditorii săi.

Drept administrativ

Consultanță juridică, asistență și/sau reprezentarea persoanelor juridice cu privire la:

■ elaborarea ofertelor de participare la procedura de achiziție public;

■ elaborarea și negocierea contractelor de asociere între participanții la procedura;

■ redactarea contestațiilor privind desfășurarea sau rezultatul procedurii de achiziție publică;

■ contestațiile în față Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor precum și în față instanțelor de judecată în litigiile privind achizițiile publice;

■ redactarea de cereri către autoritățile publice și plângeri prealabile împotriva actelor administrative;

■ anularea totală sau în parte ori emiterea unor acte administrative;

■ contestații împotriva proceselor verbale de contravenție.

Cedo

Consultanță juridică, asistență și/sau reprezentare în față Curții Europene a Drepturilor Omului, atât pentru reclamanți cât și pentru terții intervenienți, cu privire la:

■ oportunitatea formulării plângerilor;

■ procedura și durata acesteia;

■ redactarea plângerilor individuale;

■ întocmirea actelor și a documentelor necesare pe tot parcursul procedurii;

■ susținerea demersurilor juridice pentru executarea hotărârii favorabile de către autoritățile naționale.

Imigraţie

Cabinetul răspunde clienților săi, asistându-i în procedura de angajare a cetățenilor din state membre ale Uniunii Europene, cât și a cetățenilor din afara Uniunii Europene.
Fiind conștienți de lipsa resurselor umane în aproape toate industriile din România, am adaptat experiența noastră la cerințele fiecărui client, oferind asistență juridică în procedura de angajare, atât din punct de vedere al documentelor justificative, cât și reprezentare în fața autorităților competente.

Echipa noastră oferă suport în domeniul imigrărilor, astfel:
– Obținerea avizului de la Agenția Județeana pentru Ocuparea Forțelor de Muncă, în cazul cetățenilor din afara Uniunii Europene;
– Întocmește documentele necesare (redactări, traduceri) pentru obținerea avizului de muncă de la Inspectoratul General pentru Imigrări;
– Oferă asistență juridică în fața ambasadelor, în vederea obținerii vizelor;
– Acordă suport în vederea încheierii contractelor de muncă în condiții de legalitate;
– Realizează procedura de obținere a permisului de ședere în fața Inspectoratului General pentru Imigrări;
– Oferă suport în prelungirea permiselor de ședere;
– Participă la audiențe în fața ofițerilor din cadrul autorităților competente, în vederea soluționării diverselor situații divergente;
– Intermediază relația clienților cu alte persoane a căror contribuție este necesară în procedură, respectiv: traducători autorizați, notari publici etc.

Drept penal

Consultanță juridică, asistență și/sau reprezentarea persoanelor juridice și reprezentanților acestora, pe tot parcursul cercetării și urmăririi penale, la efectuarea tuturor actelor de urmărire penală, precum și reprezentarea persoanelor fizice în legătură cu:

■ cercetarea/urmărirea penală pentru infracțiunile săvârșite în realizarea obiectului de activitate;

■ calitatea de parte vătămată, parte civilă sau parte responsabilă civilmente.

Consultanță juridică, asistență și/sau reprezentarea persoanelor fizice, la efectuarea audierilor, confruntărilor, prezentărilor în vederea emiterii unui mandat de arestare, a expertizelor și perchezițiilor, în legătură cu:

■ cercetarea/urmărirea penală pentru infracțiunile săvârșite;

■ calitatea de parte vătămată, parte civilă sau parte responsabilă civilmente.

Asistență și/sau reprezentarea persoanelor juridice și fizice în cadrul fazei de judecată, în toate etapele procesuale, prin elaborarea de apărări și strategii complexe, redactarea de cereri, memorii, plângeri precum și orice alte documente necesare.

Oferim asistență și reprezentare în domeniul dreptului penal al afacerilor, persoanelor fizice și juridice cercetate pentru săvârșirea de infracțiuni la legea societăților comerciale, a pieței de capital și a altor legi din domeniul comercial.

Asistență în domeniul dreptului penal al afacerilor se realizează și prin activitatea de prevenție, prin oferirea de consultanță, redactarea de memorandumuri și opinii legale înainte de derularea unor operațiuni comerciale.

Proprietate intelectuală

Consultanță juridică, asistență și/sau reprezentarea clienților, atât persoane juridice cât și persoane fizice, în față autorităților competențe, în legătură cu:

■ înregistrarea mărcilor, desenelor și modelelor industriale și a brevetelor de invenție;

■ redactarea și negocierea contractelor de cesiune de drepturi de autor, a contractelor de editare, a contractelor de reprezentare teatrală sau muzicală și a contractelor între autorii operelor audiovizuale și producători;

■ reprezentarea în față instanțelor de judecată, în ceea ce privește apărarea drepturilor de autor și a drepturilor de proprietate industrială.

Achizitii publice

Consultanță juridică, asistență și/sau reprezentarea persoanelor juridice și reprezentanților acestora, pe tot parcursul cercetării și urmăririi penale, la efectuarea tuturor actelor de urmărire penală, precum și reprezentarea persoanelor fizice în legătură cu:

 reglementarea procedurilor de achiziționare de bunuri și servicii

 stabilirea, prioritizarea, organizarea procedurilor de achiziții publice țînând seama de legislația în vigoare

 redactarea contractelor de asociere cu alți participanți la procedura de achiziție publică

 negocierea contractelor de asociere cu alți participanți la procedura de achiziție publică

 redactarea contestațiilor la documentația desfășurarea sau rezultatul procedurii de achiziție publică

 asigurarea respectării celor 7 principii ale achizițiilor publice : nediscriminarea, tratamentul egal, recunoașterea reprocica transparență, proporționalitatea, eficientă folosirii fondurilor publice, asumarea răspunderii

Insolvenţă

Insolvența a reprezentat încă de la începuturile activităţii cabinetului o arie de practică preferată având în vedere pe de o parte provocările pe care acest domeniul le ridică, precum și faptul că reprezintă o posibilitate de ajutor a societăților de bună credință aflate în dificultate financiară.

În acest domeniu, experiența este vastă, reprezentând clienți ce sunt atât debitori cât și creditori ce dețîn în cadrul procedurii insolvenței creanțe de diferite grade, dar și dobânditori ai unor drepturi din cadrul procedurii.

Așadar, oferim consultanță, asistență și reprezentare juridică în legătură cu:

■ Deschiderea și reprezentarea pe parcursul procedurii de concordat preventiv;

■ Negocierea din perspectiva creditorilor sau a debitorului, în cadrul procedurilor de concordat preventiv, în vederea evitării procedurii insolvenței sau falimentului;

■ Înscrierea la masă credală a creanțelor clienților împotriva debitorilor față de care a fost deschisă procedura insolvenței sau falimentului;

■ Deschiderea procedurii insolvenței sau falimentului;

■ Reprezentarea în timpul procedurii insolvenței sau falimentului, în vederea realizării drepturilor clientului;

■ Reprezentarea în litigii având că obiect contestații la tabelul preliminar, definitiv sau suplimentar;

■ Reprezentarea în litigii având că obiect anularea hotărârilor adunării creditorilor sau deciziilor administratorului sau lichidatorului judiciar;

■ Reprezentarea în litigii având că obiect anulării actelor frauduloase ale societății anterioare deschiderii procedurii insolvenței sau falimentului;

■ Reprezentarea în litigii având că obiect atragerea răspunderii persoanelor considerate responsabile de starea de insolvență a societății;

■ Asistență cu ocazia lichidării bunurilor societății, atât din perspectiva debitoarei sau a creditorilor, cât și din perspectiva dobânditorilor acestor bunuri;

Dreptul familiei

În acest domeniu sensibil, cu implicații personale marcante pentru fiercare dintre clienții noștri, oferim consultații juridice și asistență juridică cu deosebită atenție și discreție în următoarele situații :

 • Redactare și consultanță convenții matrimoniale, separație de patrimonii, dobândire bunuri comune
 • Divorț
 • Partajul făcut de instanța după divorț sau partajul voluntar încheiat în față notarului public
 • Stabilirea domiciliului minorilor
 • Exercitarea autorității părintești
 • Obligația de întreținere
 • Stabilirea filiației
 • Programe de vizitare a minorilor
 • Probleme de Drept internațional privat privitoare la relațiile de familie
Legislaţia asigurărilor

În domeniul asigurărilor, fiind tangențial cu toate domeniile dreptului în funcție de situație/caz, oferim asistență și reprezentare în soluționarea diferendelor apărute în această sfera prin:

 • Consultanță la cererea clienților privind legislația în asigurări de bunuri, de persoane, de riscuri financiare, de transport și de răspundere civilă;
 • Asistență și reprezentare în soluționarea cauzelor de dauna și acordarea despăgubirilor, atât în domeniul civil cât și penal.
Drept civil

Cabinetul oferă consultanță specializată atât clienților persoane fizice, cât și clienților persoane juridice, în problemele privind:

Drepturi reale :

 • Dreptul de proprietate și dezmembramintele acestuia;
 • Exproprierea;
 • reluarea abuzivă a proprietății;
 • Revendicare (drept comun și legi speciale);
 • Uzucapiune (dobândirea proprietății unui imobil că urmare a unei posesii utile);
 • Grănițuire, evacuare, acțiuni posesorii, ipoteci și alte sarcini;
 • Contracte civile: asistență la redactarea de contracte și antecontracte de orice tip, precum și în problemele litigioase legate de acestea.
 • Constituire Asociații și Fundații Non-Profit

Moștenire și liberalitati: oferim consultanță juridică, asistență juridică/ reprezentare în față notarilor publici și a instanțelor de judecată în legătură cu:

 • Moștenirea legală
 • Moștenire testamentară
 • Impartirea moștenirii
 • Donații
 • Partajul succesoral efectuat în mod voluntar și/sau de instanța de judecată

Răspundere:

 • Civilă delictuală
 • Civilă contractuală
 • Răspundere profesională
 • Publicitatea imobiliară (înscrieri în CF, rectificări CF, etc.)
 • Apărarea drepturilor nepatrimoniale (valorilor intrinseci finite umane cum sunt viață, sănătatea, integritatea fizică și psihică, demnitatea, intimitatea vieții private, libertatea de conștiința, creaaia științifică etc.)
Meniu